Giám sát thi công xây dựng

Giám sát thi công xây dựng

07
01 tháng
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 55.938.488 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm