Giám sát lắp đặt thiết bị

Giám sát lắp đặt thiết bị

08
01 tháng
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.641.608 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm