Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

09
01 tháng
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 19.870.941 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá