Kiểm toán

Kiểm toán

10
01 tháng
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 17.644.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm