Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường

1
Trong nam 2007
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 50000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá