Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

11
01 tháng
16 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.221.962 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm