Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (bao gồm tòan bộ hồ sơ mời thầu tư vấn và xây lắp)

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (bao gồm tòan bộ hồ sơ mời thầu tư vấn và xây lắp)

2
Trong năm 2007
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 35654000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm