Tư vấn khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế; lập thiết kế bản vẽ thi công; lập dự tóan, tổng dự tóan; kiểm tra mô hình sóng và sa bồi; quan trắc biến dạng công trình

Tư vấn khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế; lập thiết kế bản vẽ thi công; lập dự tóan, tổng dự tóan; kiểm tra mô hình sóng và sa bồi; quan trắc biến dạng công trình

3
Trong năm 2007
36 tháng
Giá gói thầu:
 • 2430107000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.