Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự tóan, tổng dự tóan

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự tóan, tổng dự tóan

4
Trong năm 2007
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 97997000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm