Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

7
Trong năm 2008
Theo tiến độ của các gói thầu xây lắp
Giá gói thầu:
 • 187137000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm