Xây dựng Đê nam

Xây dựng Đê nam

8
Trong năm 2008
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 8408414000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá