Xây dựng Đê bắc

Xây dựng Đê bắc

9
Trong năm 2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 25590754000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá