Xây dựng Đê chắn cát – ngăn lũ, vũng neo đậu & luồng vào

Xây dựng Đê chắn cát – ngăn lũ, vũng neo đậu & luồng vào

10
Trong năm 2008
22 tháng
Giá gói thầu:
 • 22897953000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá