Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 1, đoạn Km0 – Km7

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 1, đoạn Km0 – Km7 – Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km0+00 – Km33+500 (Lạng Sơn – Na Dương) thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn.

Tên dự án:Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km0+00 – Km33+500 (Lạng Sơn – Na Dương) thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn
Tên gói thầu:Gói thầu số 1, đoạn Km0 – Km7
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn, đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, điện thoại 025.810098, Fax 025.810109
06/12/2007 đến 20/12/2007
1.000.000 (VND)
20/12/2007 09:00
20/12/2007 09:00