Xây dựng Bến cá

Xây dựng Bến cá

11
Trong năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 3913309000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá