Kiểm tóan

Kiểm tóan

12
Trong năm 2009
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 51400000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm