Xây dựng phần chuyên điện và mua bảo hiểm công trình

Xây dựng phần chuyên điện và mua bảo hiểm công trình

01
Từ 12/2007 đến 01/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 636.419.066 (VND)
 • ĐTXD 2007
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu