Xây dựng, lắp đặt thiết bị

Xây dựng, lắp đặt thiết bị

01
26/12/2007-10/1/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 996.143.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói