xây lắp công trình ” Đại tu đường trục mạch kép An Phú Đông – Thạnh Lộc, NR Cầu An Lộc tuyến 15kV An Phú Đông”

xây lắp công trình ” Đại tu đường trục mạch kép An Phú Đông – Thạnh Lộc, NR Cầu An Lộc tuyến 15kV An Phú Đông”

DT08-04
quý 1 năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 228361288 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá