xây lắp công trình ” Đại tu đường trục mạch kép tuyến 15kV Quang Trung, An Hội – năm 2008″

xây lắp công trình ” Đại tu đường trục mạch kép tuyến 15kV Quang Trung, An Hội – năm 2008″

DT08-02
quý 1 năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 587543956 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá