Khảo sát hiện trạng và Lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Khảo sát hiện trạng và Lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

01
tháng 2/2007
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 35.443.561 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá