Xây lắp “Đường hành lang an toàn quanh trạm phân phối khí Gò Dầu”.

Xây lắp “Đường hành lang an toàn quanh trạm phân phối khí Gò Dầu”.

02
tháng 12/2007 – 01/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 728.920.788 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói