Nâng cấp hệ thống mạng cấp huyện, đầu tư thiết bị cấp xã

Nâng cấp hệ thống mạng cấp huyện, đầu tư thiết bị cấp xã

1
tháng 1 năm 2008
tháng 1 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 1596316000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói