Xây lắp công trình

Xây lắp công trình

XL-1
Quý III/2008
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 62.946.250.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói