Thiết bị

Thiết bị

10
Tháng 12/2007
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.556.097.500 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói