Gói thầu số 03-TV: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật – Bản vẽ thi công và Dự toán Hệ thống kênh tưới Văn Phong

Gói thầu số 03-TV: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật – Bản vẽ thi công và Dự toán Hệ thống kênh tưới Văn Phong

03
Quý IV/2007 – Quý I/2008
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.972.329.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp