Thiết kế – Giám sát – Quản lý dự án

Thiết kế – Giám sát – Quản lý dự án

1
12/2007-01/2008
2008-2010
Giá gói thầu:
 • 7.000.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm