San lấp – Ổn định mặt bằng (Hợp đồng 1000B)

San lấp – Ổn định mặt bằng (Hợp đồng 1000B)

2
12/2007-01/2008
Quý1/2008-Quý1/2009
Giá gói thầu:
 • 28.686.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời sơ tuyển