Tổng thầu Xây dựng Cảng

Tổng thầu Xây dựng Cảng

3
Qúy1/2008
Quý1/2008-Quý2/2010
Giá gói thầu:
 • 113.589.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói