Cung cấp toàn bộ trang thiết bị của Cảng

Cung cấp toàn bộ trang thiết bị của Cảng

4
Qúy2/2008
2009-2010
Giá gói thầu:
 • 99.423.500 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói