Khảo sát (địa chất, cao độ..)

Khảo sát (địa chất, cao độ..)

01
Từ tháng 12/2007 đến tháng 01/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 211.393.944 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá