Lập thiết kế – dự toán

Lập thiết kế – dự toán

02
Từ tháng 12/2007 đến tháng 01/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 577.105.647 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm