tư vấn đấu thầu thi công lắp đặt thiết bị

tư vấn đấu thầu thi công lắp đặt thiết bị

06
Từ tháng 12/2007 đến tháng 01/2008
40 ngày
Giá gói thầu:
 • 13.629.937 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm