Tư vấn kiểm định chứng nhận sự phù hợp chất lượng

Tư vấn kiểm định chứng nhận sự phù hợp chất lượng

09
Từ tháng 12/2007 đến tháng 01/2008
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 129.503.838 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm