Tư vấn lập báo cao kinh tế kỹ thuật

Tư vấn lập báo cao kinh tế kỹ thuật

01
tháng 2/2007
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 35443561 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá