xây lắp

xây lắp

02
12/2007-1/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 728920788 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói