Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa.

Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa.

Gói thầu số 44-HAQN
31/01/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.537.000.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EC
  Theo đơn giá