Cung cấp thiết bị

Cung cấp thiết bị

01
8 giờ 00 ngày 22/12/2007
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 305.040.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói