Mua phần mềm quản lý nhân sự của TIAGS

Mua phần mềm quản lý nhân sự của TIAGS

1
tháng 12/2007 đến tháng 01/2008
5 tháng
Giá gói thầu:
 • 380.000.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu