Mua sắm và triển khai Hệ thống Thương mại Điện tử

Mua sắm và triển khai Hệ thống Thương mại Điện tử

1
17/12/2007 – 14/03/2008
03/2008
Giá gói thầu:
 • 1.400.000 (USD)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu