Từ Ko đến K2+750

Từ Ko đến K2+750

Goi số 16:ĐB1
10/12/2007
12tháng
Giá gói thầu:
 • 13489000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá