Đoạn2 và Đoạn 3

Đoạn2 và Đoạn 3

Gói số 17-ĐB2
10/12/2007
12tháng
Giá gói thầu:
 • 9653000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu