In tranh lật, tờ rơi về phòng chống bệnh không lây nhiễm

In tranh lật, tờ rơi về phòng chống bệnh không lây nhiễm

11/07
11/2007-12/2007
1/12/2007-8/12/2007
Giá gói thầu:
 • 45.000.000 (VND)
 • Viện trợ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói