Đấu thầu bảo hiểm công trình

Đấu thầu bảo hiểm công trình

4
Quý IV năm 2007
3 năm
Giá gói thầu:
 • 68.514.983 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm