Đấu thầu thi công xây lắp mỹ thuật

Đấu thầu thi công xây lắp mỹ thuật

2
Quý IV năm 2007
Quý IV năm 2007
Giá gói thầu:
 • 43.346.318.531 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá