Đấu thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp mỹ thuật công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Đấu thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp mỹ thuật công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

3
Quý IV năm 2007
3 năm
Giá gói thầu:
 • 576.134.879 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm