Lập thiết kế – dự toán

Lập thiết kế – dự toán

2
7-2004
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 498198109 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói