Xây dựng và nâng cấp phần mềm ứng dụng đồng bộ hóa tất cả các chức năng và dữ liệu nghiệp vụ tại TTLK

Gói thầu: Xây dựng và nâng cấp phần mềm ứng dụng đồng bộ hóa tất cả các chức năng và dữ liệu nghiệp vụ tại TTLK -Thuộc Chương trình Ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm Lưu ký.

Gói thầu: Xây dựng và nâng cấp phần mềm ứng dụng đồng bộ hóa tất cả các chức năng và dữ liệu nghiệp vụ tại TTLK

Thuộc Chương trình Ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm Lưu ký

Nguồn vốn: Ngân sách năm 2007

Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK)

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ ngày 09/11/2007 đến trước 14 giờ ngày 29/11/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Kế toán – Tài chính, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, số 164 Trần Quang Khải, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 9351486

Giá bán: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 29/11/2007.