Xây dựng tòa nhà 10 tầng

Xây dựng tòa nhà 10 tầng

8
Đã thực hiện
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 23.654.672.224 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói