Hệ thống điều hòa không khí (thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị)

Hệ thống điều hòa không khí (thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị)

10
Đã thực hiện
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.432.196.032 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói